مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن

Concrete Technology & Durability Research Center

 

مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن در دانشگاه صنعتي اميركبير در جهت ارتقاء كيفي بتن و ساخت‌ سازه‌هاي بتني بادوام به ويژه براي شرايط و مناطق سخت آب و هوايي كشور و توسعه ساخت و ساز و كاربرد بتن‌هاي جديد ايجاد گرديده است.

مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن درنظر دارد تا با كوشش و استفاده از نيروي تحقيقاتي و فناوري خود و با به كارگيري دانش‌هاي نوين و بهره گيري از حضور انديشمندان بزرگ و مجرب دراين علم بتواند سطح وسيعي از كاستي ها و مشكلات مربوط به ساخت وساز و مصالح ساختماني را جبران نموده و در فراهم سازي زمينه‌هاي مناسب تر و كارآمدتر درجهت بالابردن سطح كيفيت توأم با مقاومت ، در افزايش دوام و طول عمر سازه هاي بتني در كشور گامي تازه بردارد.

 


صفحه اصلي

English


© 2011 Concrete Technology & Durability Research Center
Amirkabir University of Technology
All Rights Reserved.